Facebook nyereményjáték szabályzat

Facebook nyereményjáték szabályzat

Facebook részvételi és nyereményjáték szabályzat

 

Szervező: Rocker Bt. (6500 Baja, Hársfa u. 2/a.) – a Szervető oldal és szerveto.com/szerveto.hu webáruház és a Szervető ruházati márka tulajdonosa, a továbbiakban, mint "Szervező"

 

Tárgy: Szervező által nyereményjáték szervezése.

 

Játékos, résztvevő: a Szervező által meghirdetett Játékban minden 18. életévét betöltött, természetes Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet, kivéve a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel

lehetséges.

 

Tájékoztatás: a Nyereményjátékot a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így abból eredően vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen

tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték

tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

 

Játék menete:

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi

szabályzatot.

 

Megjelenés: a Szervező a Nyereményjátékot a Játékos, résztvevő részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán ( https://www.facebook.com/Szerveto ) keresztül hirdeti meg.

 

Játékra jelentkezés: a játékra jelentkezni a fent megjelölt Facebook oldalán kitett bejegyzésben megjelenő poszt alá történő hozzászólással, véleményezéssel lehetséges.

 

Játék időtartama: a bejegyzésben megjelölt kezdő és záró határidő közötti időszak.

 

Nyeremény: a bejegyzésben meghatározott saját termék vagy saját termék vásárlására jogosító ajándék utalvány.

 

Sorsolás: a bejegyzésben megjelölt időpontban történik, a játék záró határidejét követően.

 

Kiválasztás: a Nyertes (-ek) véletlenszerű sorsolással kerül (-nek) kiválasztásra,

Külön bejegyzésben kerül (-nek) kihirdetésre. Az értesítést követően a nyertes (-ek) nek 5 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni. Jelentkezést követően a Szervező minden esetben privát üzenetben a nyertes (-ek) sel a felveszi a kapcsolatot személyes adatainak bekérése céljából.

Ha nem történik meg az adatszolgáltatás a privát üzenet váltást követő 3 naptári napon belül, akkor a nyertes (-ek) elveszíti (-k) a jogosultságot a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest (-eket) sorsol helyette (-ük), aki (-k) re ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti Nyertes (-ek) re.

 

Nyeremény küldése: a nyereményt az adatszolgáltatást követően a Szervező postai úton vagy csomagküldővel juttatja el a Nyertes (-ek) részére 3 munkanapon belül.  A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi költséget. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben nem tesz (-nek) eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul akkor a nyeremény továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség ezzel kapcsolatban nem terheli.

 

Adatkezelési szabályok: a játékban való resztével és a hozzá szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy a résztvevők adatait az adatfeldolgozón felül harmadik fél részéren nem adjuk ki és kizárólag a jelen nyeremény szabályzatban részletezett célra, a Nyertes (-ek) azonosítására, nyeremény részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk fel. A játék résztvevőinek adatait a Szervező a fenti tájékoztatóban meghatározottaktól eltérő célból nem kezeli, nem dolgozza fel, az adatokat kizárólag a jogszabályban meghatározott határidőig, illetve a résztvevők tiltási nyilatkozatának kézhez vételéig kezeli. A résztvevők az adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat bármikor, korlátozás és indoklás nélkül jogosultak visszavonni ingyenesen és kérni adataik kezelésének megjelölt célra vagy annak egy részére történő megszüntetését. A Nyertes (-ek) tudomásul veszi (-k), hogy a nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (-k).

 

A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése:

Adatkezelés célja: nyeremény eljuttatása a nyertes részére.

Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: a Nyertes (-ek) személyes adatait a Szervező a Nyertes (-ek) el történő kommunikációra használja fel, majd azokat a nyeremény (-ek) sikeres átadása után haladéktalanul törli.

 

A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca

9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím:

ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az érintett lakóhelye szerint

illetékes törvényszék előtt pert indítani.

 

Kizárás a játékból: a játékból kizárás: kizárásra kerülhet (-nek) azok a résztvevők, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a játékban. azzal a céllal, hogy nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, megfosztva nyerési esélyektől a tiszteségesen játszó többi résztvevőket. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén az ilyen játékost külön értesítés nélkül kizárja a nyeremény játékból.

 

A Szervező fenntartja jogot a jelen részvételi szabályzat módosítására, a nyereményjáték időtartalmának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Baja: 2021. 12. 12.